تبدیل تاریخ ها در پایتون

دوستان عزیز این هم تایع تبدیل تاریخ شمسی به میلادی و برعکس و همچنین کنترل کننده ی تاریخ شمسی
این سورس رو خودم نوشته بودم و تقریبا دو سالی هست ازشون استفاده میکنم

import date_utils.calendar_util
def mil_to_sh_with_time(mildate):
  #dd = datetime.strptime(mildate)
 
 
 
  m = date_utils.calendar_util.jd_to_persian(
    date_utils.calendar_util.gregorian_to_jd(
      int(mildate.split("/")[0].split("-")[0]),
      int(mildate.split("/")[0].split("-")[1]),
      int(mildate.split("/")[0].split("-")[2])
      ))
  dt=m[0].__str__()+"/"+m[1].__str__()+"/"+m[2].__str__()+" "+mildate.split(" ")[1]
  return dt
 
 
def mil_to_sh(mildate,splitter="-"):
 
  #dd = datetime.strptime(mildate)
  #print mildate.split(" ")[0]
  mildate = mildate.__str__()
 
  if mildate==None:
   return ""
 
  m = date_utils.calendar_util.jd_to_persian(
    date_utils.calendar_util.gregorian_to_jd(
      int(mildate.split(" ")[0].split(splitter)[0]),
      int(mildate.split(" ")[0].split(splitter)[1]),
      int(mildate.split(" ")[0].split(splitter)[2])
      ))
  dt=m[0].__str__()+"/"+m[1].__str__()+"/"+m[2].__str__()
  return dt
 
 
 
def is_valid_shamsi_date(ShamsiDate):
  try:
  #dd = datetime.strptime(mildate)
    y=int(ShamsiDate.split("/")[0])
    m=int(ShamsiDate.split("/")[1])
    d=int(ShamsiDate.split("/")[2])
    if y > 1800: return False
    if m>12: return False
    if d>31: return False
 
    m = date_utils.calendar_util.jd_to_gregorian(
      date_utils.calendar_util.persian_to_jd(y, m, d))
    dt=m[0].__str__()+"/"+m[1].__str__()+"/"+m[2].__str__()
    return True
  except Exception as inst:
    return False
 
 
 
def sh_to_mil(mildate):
  #dd = datetime.strptime(mildate)
  m = date_utils.calendar_util.jd_to_gregorian(
    date_utils.calendar_util.persian_to_jd(
      int(mildate.split("/")[0]),
      int(mildate.split("/")[1]),
      int(mildate.split("/")[2])
      ))
  dt=m[0].__str__()+"/"+m[1].__str__()+"/"+m[2].__str__()
  return dt

دانلود کلاس مورد نیاز : date_utils

دیدگاهتان را بنویسید