فرایند چیست؟

فرآیند مجموعه ای از یک سری فعالیت های مرتبط با هم که که در هر مرحله با مصرف یک یا چند منبع ورودی ها را به خروجی ها تبدیل می نماید این خروجی ها به عنوان ورودی ها ی سایر فرآیندها ارائه می گردد تا در نهایت به نتیجه نهایی یا یک هدف مشخص دست یابد .


به عبارت دیگر فرآیند مجموعه ای از فعالیت های  مرتبط یا متعادل با هم که یک یا چند ورودی مشخص را به خروجی های تبدیل می نماید .این فعالیت ها نیازمند تخصیص منابعی مانند نیروی انسانی و مواد اولیه می باشد .

هر فرآیند ، مشتریان و سایر طرف های ذی نفع (ممکن است درون سازمان یا برون سازمان ) ،  نیاز ها و انتظارات فرآیند را دستیابی به خروجی مورد نظر را تامین می نماید .

شناسایی فرآیند های سازمان در استاندارد های مدیریت کیفیت بخصوص سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱ تاکید شده است بدین منظور باید فرآیند های مورد نیاز سازمان شناسایی شده ، توالی و تعامل بین فرآیند ها مشخص  و معیارهای پایش و اندازه گیری عملکرد فرآیند ها را تعیین گردد .

تمامی فرآیند ها باید با اهداف ، دامنه و پیچیدگی سازمان متناسب بوده و فرآیند ها باید با رویکرد ایجاد ارزش افزوده برای سازمان طراحی گردد .

ورودی و خروجی در نظر گرفته شده برای فرآیند های ممکن است ملموس ( مانند : تجهیزات ، مواد یا قطعات ) و یا ناملموس ( مانند انرژی یا اطلاعات ) باشد . خروجی می تواند ناخواسته ایجاد شود  نظیر زباله یا آلودگی .
یک سیستم باید داده های لازم را برای اندازه گیری عملکرد فرآیند جمع آوری نماید و اطلاعات تجزیه تحلیل شده و اقدامات اصلاحی یا پیشگیرانه جهت بهبود انجام گردد .
اثربخشی و کارایی فرآیند ها می تواند در بازنگری داخلی یا خارجی فرآیند ها مورد ارزیابی قرار گیرد.

نرم افزار BPMS تاران برای شما امکان مدیریت فرایندها را بسیار ساده می کند به طوری که به کمک این ابزار شما می توانید نحوه اجرا فرایندها در سازمان را مانیتور کنید و آنهارا باز طراحی کنید تا هرچه سریعتر شرکت با فرایند های سالم تری کار هارا پیش بگیرد.

دیدگاهتان را بنویسید