من از باور داشتن متنفرم

یک خط جدید فکری رو شناسایی کردم

اینکه اگر شما باوری دارید و من آن را رو ندارم

من آزادتر از شما هستم

1 comment

I believe in what you believe in.

دیدگاهتان را بنویسید