گوگل اینطوری دعوت میکنی ؟

ماه پیش گوگل برای شرکت در یک کنفرانس برای من دعوتنامه فرستاد. بعد کلی اطلاعات از من گرفت که البته از قبل داشت و گفتن که بروز رسانی کنم.

بعد از ارسال کلی اطلاعات و اینکه برای ویزا هم مشکلی نیست. حالا پیام زدن و عذر خواهی میکنن که برای ایران فعلا محدودیت دارن.

آخه چرا ما رو دست میگیرید.
آخه چرا
چرا


مرسی اه

دیدگاهتان را بنویسید