Month: مهر ۱۳۹۹

من از باور داشتن متنفرم

من از باور داشتن متنفرم

یک خط جدید فکری رو شناسایی کردم

اینکه اگر شما باوری دارید و من آن را رو ندارم

من آزادتر از شما هستم

Posted by محمد رضا بهمنی in راهکارها, 1 comment