Converting Recursive Dictionary to html element UI and LI

تبدیل دیکشنری به المنت های html برای طراحی چارت سازمانی یا منوهای درختی که بشدت کاربردی هست
حالا در نظر بگیرید ما یک دیکشنری داریم با مشخصات زیر

{name: "a", children:[{name: "b", children: [] },{..},{..}]

حالا برای تبدیل اون از کد زیر استفاده کنیم :

def ConvertDictToUlLi():
  jsonResult = GetSomeRecursiveDict()

  def CreateHtml(DictItem, output):
    output = "<li>"+DictItem["name"] if jsonResult.has_key("name") else " "
    if len(DictItem["children"]) > 0:
      output = output + "<ul>"
      for item in DictItem["children"]:
       output = output + " "+CreateHtml(item, output)+" "
      output = output + "</ul>"
   return output+"</li>"
  result = "<ul class='tree'>"+CreateHtml(jsonResult, "")+"</ul>"

return result

موفق باشید

دیدگاهتان را بنویسید